Ersättningsfonden för investerare

Ersättningsfonden för investerare har grundats för att trygga investerarnas tillgodohavanden om
en till ersättningsfonden hörande tillhandahållare av investeringstjänster inte kan betala tillgodohavandena i enlighet med avtalet.